سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آرمان عشق

نظر

خدایا، 

به من توفیق تلاش در شکست،

 صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، 

جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، 

فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، 

مذهب بی عوام، عظمت بی نام، 

خدمت بی نان، ایمان بی ریا، 

خوبی بی نمود، مناعت بی غرور،عشق بی هوس،تنهایی در انبوه جمعیت، و دوست داشتن، بی آنکه دوست بداند، روزی کن.